TORIJUHLA SISU 100V 17.8.2019

Kuvat: Mikko Rantahakala (mikko . rantahakala@ gmail.com)