eBikepark Päijätsalo -hanke etenee

30.8.2020

Taustaa 

Sysmän ja Hartolan yritykset kiinnostuivat alueen pyörämatkailumahdollisuuksien kehittämisestä vuonna 2018. Sysmän ja Hartolan kunnat toteuttivat Päijänne Leaderin rahoituksella hankkeen, jossa selvitettiin alueen potentiaali ja tehtiin jatkosuunnitelma retkipyöräilyreittien ja maastopyöräreittien kehittämiseksi. Tavoitteena on tehdä Sysmä - Hartola alueesta toimiva pyörämatkailukohde myös kansainvälisille markkinoille.

Leader-ohjelman avulla kehitetään maaseutua sen asukkaiden aloitteesta – paikallislähtöisesti, työvälineenä hanketoiminta. Hankkeella pyritään pitkäaikaisiin, kestäviin tavoitteisiin, joiden vaikutus näkyy vielä hankkeen päätyttyä. Rahoitusta voivat hakea maaseutualueilla toimivat yritykset ja yhteisöt. Sysmän kunta pyysi mukaan Sysmän Sisua, jotta pyöräilymatkailun edistämiseksi voidaan hakea Päijänne Leaderilta investointitukea. Sysmän Sisu vetää nyt hanketta ” eBikepark Päijätsalo ja retkipyöräilyreitistö Sysmässä”. 

Mikä on tarkoituksena?

Hankkeen tavoitteena on paikallisten kuntoliikuntamahdollisuuksien ja hyvinvoinnin parantaminen, kuntalaisten tietoisuuden lisääminen erilaisista pyöräilylajeista ja innostaminen lajin pariin. Samalla edistetään luontoliikunta- sekä pyörämatkailumahdollisuuksia. 

Tämän hankkeen tarkoitus on hyödyntää aiemmassa selvityshankkeessa tehtyjä retkipyöräilyreittisuunnitelmia sekä ebikepark-alueiden kartoitustuloksia. 

Mikä on eBikepark?

eBikepark on maastopyöräreitistö, joka kulkee luonnon keskellä ja tarjoaa vaihtelevaa poljettavaa monentasoisille pyöräilijöille. eBikeparkin kohderyhmänä ovat maastopyöräilijät, aloittelijoista kokeneisiin. Siellä voi ajaa sähköavusteisella maastopyörällä tai tavallisella maastopyörällä.

Miten eBikepark rakennetaan?

Reitistö on leveydeltään polkumainen ja se maisemoidaan rakentamisen yhteydessä, jolloin sen visuaaliset haitat alueen muulle virkistyskäytölle pysyvät mahdollisimman pieninä. Alueella on lähivuosina tehty harvennushakkuita, joiden jäljiltä maastossa on metsäkoneen jälkiä, joita hyödynnetään eBikeparkin reittisuunnittelussa. Suunnittelussa huomioidaan alueen muu virkistyskäyttö ja kunnioitetaan arvokkaita ja herkkiä luontoalueita. Päijätsalossa kulkee suosittuja retkeilypolkuja, jotka jatkossakin pysyvät kävelijöiden käytössä.

Reitin suunnitteluvaiheessa käydään vuoropuhelua mm. urakoitsijana toimivan Trail It Oy:n, Sysmän Sisun, Sysmän kunnan, Päijätsalon osuuskunnan ja matkailuyrittäjien kanssa.

Hankesuunnittelun yhteydessä saatiin tarjous kolmelta urakoitsijalta, joista Trail It Oy valittiin urakan toteuttajaksi parhaana vaatimukset täyttävänä toimijana sekä kokeneena pyöräilyreitistöjen ja liikuntapaikkojen rakentajana. 

Miksi eBikepark tehdään Päijätsaloon?

Päijätsalo on monella tapaa erinomainen kohde maastopyöräilyreitistön toteuttamiseen. Alueen maastonmuodot mahdollistavat monipuoliset reittilinjaukset. Päijätsalon päältä ja osin alempaakin aukeavat järvimaisemat antavat suurta lisäarvoa ja houkuttelevuutta reitille. Lisäksi Suopellon palvelut ovat kohtuullisen lähellä. Alueen nykyinen kaava mahdollistaa tämän kaltaisen reitistön toteuttamisen ja maakuntakaavassa se on matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue. Kaavoitus mahdollistaa reitistön Sysmän kunnan maille Päijätsalon huipun etelä-, itä- ja pohjoispuolelle toteutettuna. Sysmän kunnanhallitus on myöntänyt käyttöoikeuden Sysmän Sisu ry:lle eBikepark-reitistön alle jäävälle omistamalleen maapohjalle 10 vuodeksi.

Mitä retkipyöräilyreitit ovat?

Retkipyöräilyreittien kohderyhmänä ovat vapaa-ajanpyöräilijät, jotka asuvat Sysmässä, ovat alueella vapaa-ajanasukkaina tai tulevat alueelle matkailijoina. Tällöin potentiaalinen käyttäjäkunta on riittävän suuri. Retkipyöräilyreitit soveltuvat tunnin parin pyöräilystä jopa usean päivän retkiin halki Suomen. 

Mitä retkipyöräilyreittejä Sysmään tulee?

Selvityshankkeen perusteella kohteiksi on alustavasti valikoitunut: Sysmä-Hartola rengasreitti, pituus 54 km. Kalkkisten kierros, pituus 63 km. Sysmä-Suopelto-Päijätsalo-Sysmä, pituus 17 km. Retkipyöräilyreitit ja niiden viitoitukset suunnitellaan yhteistyössä Hartolan ladun kanssa. Reitit kulkevat osittain molempien kuntien alueella ja yhteistyöllä saadaan yhteinäinen ja selkeä kokonaisuus.

Milloin on valmista?

eBikeparkin aluekartoitukset ja reitistösuunnitelmat aloitetaan syys-lokakuussa 2020. eBikeparkin toivotaan valmistuvan ennen seuraavan kesän pyöräilysesonkia ja retkipyöräilyreittien merkintöjen vuoden 2021 aikana.

Miten hanke rahoitetaan?

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 99 000 euroa, josta 65% on myönnetty Päijänne Leaderin kautta. 

 

Haluatko mukaan hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen?

Ota yhteyttä: Lilli Rantahakala, puheenjohtaja Sysmän Sisu, lilli.rantahakala(at)gmail.com